Skip to content

ST Vakfı Bursu

ST Vakfı Bursu

Salih Tatlıcı Vakfı, her yıl yeniden tespit edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde, Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere burs vermektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2) Maddi İmkanları Yetersiz Olmak
Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır.
Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

3) Başarılı Olmak
Vakıf bursları, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilere veya ara sınıf öğrencilerine verilir.
Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır.

Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.
Ara sınıfta olan öğrenciler için AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede 4 üzerinden en az 2.5 olup, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında 3 veya daha fazla alttan dersi olmayan adaya tahsis edilir.

4) 25 Yaşından Büyük Olmamak
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olan adaylara tahsis edilir.

Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bursiyerlere ödeme yapılmaz.

Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır.

Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfından burs almaya başlayan öğrenciler için 5 yıl, lisans eğitimi için azami 4 yıl süreyle verilir.

Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu sonlandırma yetkisi saklıdır.

Vakıf bursu için başvurular, salihtatlicivakfi.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Üniversitesinden temin edeceği Öğrenci belgesini, fotoğrafını, transkriptini ve kişisel bilgilerini salihtatlicivakfi.com sitesine eksiksiz bir şekilde yükler.

Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Adli Sicil Belgesi,

b) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge,

c) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,

d) Bu belgelerin dışında; tapu kaydı, anne A4/ baba A4 belgesi, şehitlik belgesi (zorunlu değil), kira kontratı, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, özür belgesi (zorunlu değil) belgelerinin mülakat sırasında ibrazı gereklidir.

Başvuru belgeleri, vakıf tarafından incelendikten sonra adaya iade edilir.
Burs başvurusu kabul edilen adayların taahhütname imzalamaları gerekir.

Öğrenciye bursun tahsisi Vakıf Yönetimi tarafından yapılır.

Vakıf Yönetimi başvuran adayların durumlarını inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, mülakat yapar ve nihai kararı verir.

Bursun öğrenim süresi boyunca devam edebilmesi için bursiyerin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:

a) Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında 3 veya daha fazla alttan dersi olmaması, not ortalamasının 2.5’dan düşük olmaması gerekmektedir.

b) Bursiyerin talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir.
Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması sonucunda bursiyerin durumu yeniden ele alınır ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlanabilir.

c) Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır.
Bursiyerin burs hakkını kazandığı bölümden mezun olmasına kadar devam eder.
Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır.

d) Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

e) Bursiyerin, bursiyerlik döneminde tam zamanlı çalışma koşuluna ulaşması ve/veya medeni halinin evli olması durumunda burs sonlanır.

f) Vakfın düzenleyeceği etkinliklere geçerli bir mazeret olmaksızın katılmayan bursiyerin katılmadığı aya ilişkin bursu kesilir. Bu eylemin tekrarı halinde öğrencinin bursu sonlandırılır.

g) Vakıf, işbu burs şartnamesinin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir.
Vakıf, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini beyan eder.

h) Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu tek taraflı olarak sonlandırma yetkisi bulunmaktadır.